WARUNKI  WSPÓŁPRACY  2021

I. Informacje Ogólne

1. Niniejsze Warunki Współpracy określają zasady dokonywania zakupów towarów i usług w  firmie KETI Zakopane i zostały ustalone na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego. 

2. Użyte w Warunkach Współpracy, pisane z dużej litery pojęcia:

– „Firma” – oznaczają każdorazowo Keti Wojciech Janik z siedzibą w Zakopanem ul. H. Sienkiewicza 37  , zarejestrowaną w Urzędzie Gminy Kościelisko pod numerem 1344/92 , NIP 7360008007, Regon 490029604 

– „Towar” – oznacza trofea sportowe, artykuły pamiątkarskie, prezenty i gadżety reklamowe oraz inne wyroby oferowane przez firmę, 

– „Sklep” – oznacza sklep internetowy działający pod adresem: www.trofeaszklane.pl 

– „Punkt Sprzedaży” – oddział firmy sprzedaży Towarów i usług  wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie www.trofeaszklane.pl

– Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (o ile ma prawo skutecznie zaciągać zobowiązania w swoim imieniu) dokonująca zakupu Towaru w Firmie; 

– Odbiorca – Klient albo wskazana przez niego osoba/jednostka organizacyjna do której ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta Towar;

 – Zamówienie – oznacza ofertę zakupu Towaru przez Klienta spełniającą wymagania niniejszych Warunków Współpracy.

II. Składanie zamówień

1. Zakupy Towarów mogą być dokonywane przez złożenie Zamówienia: 

a) osobiście lub pocztą, w siedzibie Spółki albo w Punktach Sprzedaży, 

b) pocztą elektroniczną na adres biuro@keti.com.pl

c) telefonicznie w siedzibie firmy albo w Punktach Sprzedaży,

d) w sklepie internetowym firmy: trofeaszklane.pl 

2. Zamówienie powinno zawierać:

– pełne dane Klienta wymagane dla prawidłowego wystawienia faktury (w szczególności nazwisko/nazwę, NIP/PESEL, adres), 

– imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu i adresem e-mail,

– miejsce dostarczenia towaru ze wskazaniem Odbiorcy,

– dokładną specyfikację zamawianych Towarów z podaniem symboli z Katalogu i ilości, 

– w razie zamówienia usług grawerskich: jasne i czytelne podanie treści i wzoru grawerek z przypisaniem ich do poszczególnych zamówionych wyrobów. W przypadku własnego projektu Klienta Zamówienie powinno dodatkowo spełniać warunki Rozdziału VII punkt 2 i 3 („Realizacja zleceń grawerskich”) niniejszych Warunków.

3. Zamówienie musi być prawidłowo złożone (podpisane) przez Klienta. W imieniu Klienta nie będącego osoba fizyczną Zamówienie podpisują członkowie właściwego organu zgodnie z obowiązującymi u Klienta zasadami reprezentacji albo odpowiednio umocowani pełnomocnicy.

4. Zamówienia składane telefonicznie będą utrwalane dla celów dowodowych, o czym Klient zostaje każdorazowo uprzedzony nawiązując połączenie telefoniczne. 

5. Firma ma prawo wstrzymać realizację Zamówienia nie spełniającego wymagań niniejszych Warunków Współpracy, do momentu wykazania przez Klienta prawidłowości reprezentacji osób składających Zamówienie albo uzupełnienia niezbędnych danych. Nieusunięcie braków Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia o jego brakach traktowane będzie jako rezygnacja Klienta z zakupu. 

6. Prawidłowo złożone Zamówienie wiąże Firmę i Kupującego, z zastrzeżeniem Rozdz. II pkt 7 oraz Rozdz. V pkt 5 poniżej. 

7. Firma dokładać będzie najwyższej staranności w celu nieprzerwanego zachowania dostępności asortymentu Towarów objętych Katalogiem, jednak w wyjątkowych okolicznościach mogą nastąpić czasowe ograniczenia w tym zakresie. W takiej sytuacji Klient otrzyma niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od złożenia Zamówienia, na adres kontaktowy wskazany w Zamówieniu, odpowiednią informację o niedostępności Towaru, przewidywanym terminie jego dostarczenia i ewentualną ofertę sprzedaży Towaru zamiennego. Po otrzymaniu takiej informacji Klient ma prawo rezygnacji z zakupu (wycofania całego Zamówienia) lub zmiany Zamówienia bez żadnych ujemnych konsekwencji.

III. Ceny i warunki handlowe

1. Ceny Towarów i usług grawerskich podane w Katalogu zawierają podatek VAT 23%.

 2. Standardowo koszt dostawy doliczany będzie do faktury i wynosi on według stanu na 1 kwietnia 2015 r.(stawki na terytorium Polski): 

a) dostawa firmami kurierskimi 17,00 zł netto za 1 karton (waga kartonu do 30 kg),

 b) opłata za pobranie 10,00 zł netto,

 c) opłata za doręczenie w sobotę 10,00 zł netto za każdy karton, 

d) opłata „packaging cost” 15,00 zł netto doliczana do zamówień których wartość nie przekracza 300,00 zł netto, 

e) pocztą – wg. cennika Poczty Polskiej. 

Zmiany wysokości wskazanych wyżej opłat następować będą wraz ze zmianą stawek usług pocztowych i kurierskich przewoźników. 

3. Warunki dostawy za granice Polski uzgadniane będą indywidualnie z Klientem.

IV. Formy płatności

1. Gotówka 

2. „przedpłata” – zapłata przelewem na rachunek wskazany na fakturze proforma doręczonej Klientowi powinna nastąpić „z góry”, przed wysyłką Towaru.

 3. „za pobraniem” – za dodatkową opłatą wskazaną w rozdz. III powyżej dopuszcza się płatność kurierowi podczas odbioru Towaru. 

4. Warunkiem otrzymywania dostaw na odroczony termin płatności jest dostarczenie dokumentów poświadczających status Klienta jako przedsiębiorcy (tj. NIP, REGON, KRS – wpis do ewidencji przedsiębiorców) i dobra ocena jego wiarygodności, w szczególności brak zaległości w płatnościach. 

5. Decyzję co do ustalenia formy płatności za dane Zamówienie podejmuje pracownik Działu Obsługi Klienta.W takiej sytuacji odroczony termin płatności (nie mniej niż 7 dni) zostanie wskazany w dokumentach rozliczeniowych (fakturze). 

6. Nie realizujemy wysyłek „za pobraniem” na podstawie paragonu. 

V. Realizacja zamówień

1. Standardowo Firma kompletuje dane Zamówienie w 2 dni od jego złożenia i z zastrzeżeniem Rozdz. II pkt 7 powyżej, dostarcza je Odbiorcy na terenie kraju firmą kurierską, w terminie wynikającym z regulaminu danej firmy kurierskiej lub poprzez Pocztę Polską (tylko na życzenie Klienta). Standardowo czas dostawy gwarantowany przez firmy kurierskie wynosi 1 dzień roboczy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach z winy przewoźnika (firmy kurierskiej, poczty).

 2. Przy płatności przelewem typu przedpłata Towar jest wysyłany na adres wskazany w Zamówieniu w dniu uznania rachunku Firmy całą kwotą ceny sprzedaży wynikającej z faktury, a w razie wpływu należności po godz. 11 – stej w następnym dniu roboczym.

 3. Przy płatności „za pobraniem” lub z odroczonym terminem, Towar wysyłany jest w ciągu 48 godzin od złożenia prawidłowego Zamówienia, 

4. Firma zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji Zamówienia w przypadkach: 

a) otrzymania bardzo dużej ilości zamówień danego dnia – dotyczy to w szczególności miesięcy kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień;

 b) gdy zawiera ono usługę grawerowania (por. Rozdz. VII „realizacja usług grawerskich”);

 c) kiedy jest ono bardzo złożone.

 5. Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia Klientowi który ma nieuregulowane lub przeterminowane płatności wobec Firmy. 

6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia Towaru w terminie oraz za szkody powstałe w transporcie – wynikające z przyczyn niezawinionych przez KETI

VI. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego

1. Zamówienia za pośrednictwem Internetu składać można po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej Sklepu: trofeaszklane.pl 

2. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych. 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania zamieszczonego w nim Katalogu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

 4. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy oraz limitowania wielkości zamówienia artykułów występujących w ofercie Sklepu.

 5. Zamówienia w Sklepie składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Nie realizujemy Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia Sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

 6. Klient składa (kompletuje) Zamówienie wybierając Towar z oferty (Katalogu) znajdującej się na stronie Sklepu po wskazanej na stronie cenie. Wyboru dokonuje się przez wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” obok zdjęcia produktu. Skompletowanie całego Zamówienia i złożenie go Sprzedawcy odbywa się przez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”. 

7. Klient może opisać dodatkowo w uwagach do Zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie Sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku Sklep dołoży wszelkich starań, aby zaproponować osobno (e-mail) produkty zgodnie z intencją Klienta. Takie Zamówienie realizowane będzie po akceptacji (e-mail) przez Klienta towaru, jego ceny i warunków dostawy. 

8. W przypadku zakupu dokonanego zgodnie z pkt 7 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do Zamówienia, a dostarczonymi zgodnie z późniejszymi uzgodnieniami i nie będzie przyjmował związanych z taką sytuacją reklamacji. 

9. W przypadku uzgadniania zamówień telefonicznie Sklep zastrzega prawo nagrywania rozmów.

 10. Postanowienia niniejszego rozdziału w zakresie sprzedaży przez Internet znajdują pierwszeństwo przed odmiennymi postanowieniami niniejszych Warunków Współpracy.

VII. Realizacja zleceń grawerskich

1. Czas realizacji Zamówień z usługą grawerską wynosi standardowo 1-3 dni roboczych plus czas dostawy, od momentu potwierdzenia Zamówienia i ustaleń dostarczenia potrzebnych załączników. Czas ten może się wydłużyć w przypadku kumulacji dużej ilości zleceń lub wysokiego stopnia trudności Zamówienia. 

2. Usługi grawerskie mogą być wykonywane według projektów zamieszczonych w Katalogu albo na podstawie projektów graficznych przysłanych od Klientów lub projektów tworzonych przez grafików Firmy KETI. za dodatkowa opłatą. Wszelkie projekty przysyłane przez Klientów powinny być sporządzone w programie COREL DRAW do wersji 12, na bazie szablonów produktów grawerowanych. Szablony dostępne są na dysku: drive.google.com/folderview?id=0B8i_29GCx_KkLVg1ZXZNVGVZcVE&usp=sharing lub mogą być przesłane Klientom przez konsultanta obsługującego Zamówienie – zapotrzebowanie należy składać na :biuro@keti.com.pl Pliki z projektami powinny zawierać czcionki zamienione na krzywe i zapis w formacie czytanym przez Corel Draw – cdr, cmx, pliku z Adobe Ilustrator w formacie pdfx 2001, czcionka w krzywych, bez kompresji. W przypadku usługi LUXORJET ( kolorowy nadruk na szkle) akceptowane są także pliki: TIFF, BMP, JPG, PSD, w rozdzielczości min 800 x 800 pikseli i 300 dpi. 

3. Teksty grawerek przyjmowane są w formie elektronicznej – pliki tekstowe: doc, docx. txt itp. Nie akceptujemy plików Open Office lub w treści e-maila, gdy są wysłane faxem doliczona zostanie opłata w kwocie 1 zł do każdej tabliczki.

 4. Szczegółowe instrukcje przygotowania projektów graficznych, opis technik LUXOR JET i grawerowania oraz wzornik kolorów wypełnienia, umieszczone są na dysku google: drive.google.com/folderview?id=0B8i_29GCx_KkbTg2YzhNa1dDOTQ&usp=sharing lub mogą być przesłane Klientom przez konsultanta obsługującego Zamówienie -zapotrzebowanie należy składać na : info@tryumf.com.pl 

5. Do ceny usługi doliczana jest opłata za opracowanie graficzne (wysokość jest podana w aktualnym Katalogu), w przypadku gdy: a) Klient zleca wykonanie projektu grafikomFirmy od podstaw; b) dokonuje się przeróbki grafiki rastrowej na wektorową (przeróbka zdjęcia na bryły) tak, żeby było możliwe wykonanie jej w dobrej jakości przy użyciu grawera laserowego; c) należy wykonać bardziej skomplikowaną obróbkę zdjęć na potrzeby nadruków LUXOR JET np. wycięcie postaci ze zdjęcia i umieszczanie ich na innym tle, łączenie dwóch zdjęć, usuwanie obiektów lub defektów ze zdjęć; d) projekt przysłany przez Klienta nie spełnia wskazanych wyżej w pkt 2 i 3 warunków technicznych i istnieje konieczność przerobienia grafiki; Klient będzie za każdym razem informowany (e-mail, telefon) o naliczeniu tej opłaty. 

6. Spółka zastrzega sobie prawo dokonania niewielkich korekt technicznych w zleceniu w przypadkach, gdy z doświadczenia Firmy wynika, że taka korekta podniesie jakość wykonanej usługi. 

7. Opracowanie grafiki z logo Klienta nie obejmuje stworzenia form malarskich, graficznych, samego logotypu, logo, czy innego znaku towarowego (utworu) dla Klienta. Spółka może przyjąć Zamówienie w tym zakresie w warunkach ustalanych indywidualnie.

 8. Po opracowaniu grafiki, projekt wysyłany jest pocztą elektroniczną do potwierdzenia przez Klienta (oprócz prostych projektów tabliczek do pucharów). Klient zobowiązany jest odesłać pocztą zwrotną (e-mail) pisemną akceptację projektu lub przesłać informacje dotyczące korekty lub zmian w projekcie. Brak akceptacji albo złożenia uwag w terminie 2 dni roboczych traktowane będzie jako rezygnacja Klienta z realizacji Zamówienia. W takim przypadku Zamówienie nie będzie realizowane, a Firma zwróci kwotę wpłacona przez Klienta na poczet ceny usługi. 

9. UWAGA – wizualizacje trofeów z usługą grawerską przedstawione w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od finalnego produktu. Klauzula dotycząca praw autorskich Zastrzega się, że projekty (opracowania graficzne) wykonane na zlecenie Klienta przez Firmę KETI stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), zaś autorskie prawa majątkowe (w tym prawa zależne) do tego utworu przysługują wyłącznie Firmie Keti. Klient nabywa w ramach zrealizowanego Zamówienia własność egzemplarza (egzemplarzy) utworu, zgodnie z art. 52 wymienionej wyżej ustawy. Firma KETI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich (w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej, np. do znaku towarowego) w wskutek realizacji Zamówienia zgodnie z projektem przedłożonym przez Klienta. Składając Zamówienie wykonania usługi zgodnie z przedłożonym przez siebie projektem, Klient gwarantuje, że przysługują mu prawa do dysponowania projektem w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz że wykonanie tego Zamówienia nie wymaga zezwolenia, nie narusza praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku skierowania do Firmy KETI jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej wskutek realizacji Zamówienia według projektu Klienta, Klient zobowiązany jest do zwolnienia Firmy KETI od tych roszczeń i/lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności ich zaspokojenia, w tym także pokryje koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego. 

Klauzula dotycząca praw autorskich

Zastrzega się, że projekty (opracowania graficzne) wykonane na zlecenie Klienta  przez Firmę KETI stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), zaś autorskie prawa majątkowe (w tym prawa zależne) do tego utworu przysługują wyłącznieFirmie KETI Klient nabywa w ramach zrealizowanego Zamówienia własność egzemplarza (egzmeplarzy) utworu, zgodnie z art. 52 wymienionej wyżej ustawy.  

Firma KETI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich (w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej, np. do znaku towarowego) w wskutek realizacji Zamówienia zgodnie z projektem przedłożonym przez Klienta. Składając Zamówienie wykonania usługi zgodnie z przedłożonym przez siebie projektem, Klient gwarantuje, że przysługują mu prawa do dysponowania projektem w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz że wykonanie tego Zamówienia nie wymaga zezwolenia, nie narusza praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku skierowania do Firmy KETI jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej wskutek realizacji Zamówienia według projektu Klienta, Klient zobowiązany jest do zwolnienia Firmy KETI od tych roszczeń i/lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności ich zaspokojenia,  w tym także pokryje koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

VIII. Reklamacje

1. Ponieważ towar dostarczany jest firmami kurierskimi mogą pojawić się przypadki jego uszkodzenia wynikające z winy przewoźnika. 

2. Każdorazowo, kiedy otrzymują Państwo przesyłkę prosimy sprawdzić czy karton nie jest uszkodzony. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, powinni Państwo otworzyć paczkę przy kurierze, a w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać protokół, który będzie podstawą do złożenia reklamacji w firmie przewozowej.

3. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe (uszkodzenia) towaru przyjmujemy do 7 dni od daty wysyłki towaru. 

4. Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane, dlatego niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki prosimy o sprawdzenie jej zawartości. 

5. Reklamacje przyjmowane są na formularzu „Zgłoszenia Reklamacyjne”, który jest dostępny w siedzibie Firmy, Punktach Sprzedaży lub na stronie internetowej wwwketi.com.pl w zakładce „Reklamacja”. 

6. Zwrot reklamowanego Towaru należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną w Firmie za reklamacje: reklamacje@keti.com.pl

7. Przesyłki zwrotne Towaru do Firmy dokonywane bez jej wiedzy i zgody nie będą przyjmowane.

 8. Towar odsyłany do naszej firmy musi być dobrze zabezpieczony. Reklamacje towarów które w skutek złego zabezpieczenia uległy zniszczeniu podczas transportu będą odrzucane. 

9. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi na reklamację w wymienionym terminie należy uznać za jej uwzględnienie.

IX.  Postanowienia końcowe

1. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Firma na żądanie Klienta ma obowiązek zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia z bazy danych osobowych. Realizacja kolejnych zamówień wymaga w takiej sytuacji ponownego podania danych przez Klienta. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@keti.com.pl 

3. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między Firmą a Klientem zgodnie z prawem polskim. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Współpracy stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Niniejsze Warunki Sprzedaży nie regulują zasad dokonywania zakupów w Firmie i punktach Sprzedaży przez konsumentów do których stosuje się w szczególności przepisy ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).